Pl Gb

Jakość

Laboratoria Bionanoparku posiadają certyfikat wystawiony przez Biuro ds. Substancji Chemicznych, będący potwierdzeniem zgodności działania z zasadami DLP - Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (ang. Good Laboratory Practice). DPL stanowi system zapewnienia jakości odnoszący się do procesu organizacji i warunków prowadzenia nieklinicznych badań substancji lub mieszanin z zakresu bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska.

Wdrożone w laboratoriach badawczych zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej stanowią gwarancję wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, od momentu ich planowania, wykonania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i powstałych zapisów, tak aby możliwe było odtworzenie przebiegu badania - oznacza to:

 • odpowiednią dokumentację systemową,
 • realizację badania według opracowanego wcześniej planu, zweryfikowanego na zgodność z kryteriami DLP,
 • wykonanie badań przez wykwalifikowany, wyszkolony personel,
 • merytoryczny nadzór Kierownika Badania nad przebiegiem badania,
 • kontrola przebiegu badania przez Jednostkę Zapewniania Jakości,
 • prowadzenie zapisów na każdym etapie badania, umożliwiających dokonanie jego rewizji,
 • realizację badania z użyciem wyposażenia, które podlega stałemu nadzorowi,
 • archiwizację powstających dokumentów i zapisów.


Od 2015 roku Bionanopark (wcześniej Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o.) posiada certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normami ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012.

Bionanopark spełnia wymagania norm w obszarze:

 • świadczenia usług dla firm i klientów indywidulanych w zakresie:
  - wspierania rozwoju innowacyjnych technologii
  - prowadzenia badań laboratoryjnych: biologicznych, strukturalnych i modelowania procesów
 • projektowania, rozwoju, produkcji i sprzedaż indywidualnych implantów do rekonstrukcji kości czaszki i twarzoczaszki wykonywanych na zamówienie.

Wdrożenie standardów DPL w zakresie badań oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wraz z zobowiązaniem Kierownictwa do spełnienia wymagań norm ISO 9001 i ISO 13485 wyrażonym w Polityce Jakości, zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.
Otrzymane certyfikaty dają naszym klientom pewność, że działalność Bionanoparku jest poddawana regularnym kontrolom. Audyty zewnętrzne prowadzone przez instytucje certyfikujące, wykonywane są by zweryfikować przez uzyskanie dowodu i jego obiektywna ocenę, iż System Zarządzania Jakością jest odpowiedni, efektywny i został zaplanowany, udokumentowany i wdrożony w zgodności z wymaganiami klienta.
Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni iż dostarczanie najwyższej jakości usług jest naszym priorytetem.